Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – FLISELAGERET ApS

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Flise Lageret ApS (herefter ”Sælger”)

1 GENERELT
Enhver levering af varer fra Sælger til Kunden sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden aftale.
Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2 ORDREBEKRÆFTELSE
Ved bestilling på hjemmesiden www.fliselageret.dk genereres der automatisk en bekræftelsesmail. Handlen er først endeligt gennemført ved afsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger.
Kunden henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte.
Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning m.v., som er ydet i forbindelse med køb af Sælgers varer.

3 PRISER
Alle priser er inklusiv moms og uden fragtomkostninger.
Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

4 PALLESERVICE
Sælger ønsker at sikre en så høj leveringssikkerhed som muligt, hvorfor alle varer så vidt muligt leveres på paller. Da vi leverer i hele danmark og det kan være svært at returnere pallerne har vi valgt ikke at tage noget for pallerne samt skal disse heller ej leveres retur til sælger

5 BETALING
Betaling sker med kreditkort ved bestilling af varer på hjemmesiden eller ved betaling med kreditkort på Sælgers adresse.
Betaling kan ske ved bankoverførsel til Sælgers bank. Betalingsoplysninger vil fremgå af ordrebekræftelsen. Pengene trækkes, når varen afsendes fra Sælgers lager.

6 LEVERING
Alle fragtomkostninger/leveringsomkostninger betales af Kunden. Varerne afsendes fra Sælgers lager med en af Sælgers valgte fragtmand.
Leveringsomkostninger opkræves samtidigt med betaling for varen.
Levering sker til fast underlag ved fortovskant. Det skal være muligt at aflæsse med en palleløfter. Kan aflæsning ikke ske med en palleløfter til fast underlag, medtages varen til nærmeste opbevaringsdepot for Kundens regning. Alle udgifter forbundet hermed inklusiv udgifter til ny (om)levering skal afholdes af Kunden.
Varer leveres mandag – fredag undtagen i ferie og på helligdage.
Er der ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, skal Sælger på opfordring fra Kunden anslå et leveringstidspunkt. Såfremt levering ikke er sket inden den anslåede dato, kan Kunden fremsætte påkrav om levering inden for 5 hverdage.
Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er Sælger berettiget til at forlænge dette leveringstidspunkt med 5 hverdage, uden Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Er der konstateret skader ved levering, skal dette meddeles Sælger inden 24 timer fra underskrift på fragtbrevet til følgende mail kontakt@fliselageret.dk vedhæftet behørig dokumentation for de påberåbte skader.
Alle varer leveres med store lastbiler. Køber indestår for muligheden af, at en stor lastbil kan tilgå leveringstedet uhindret. I så fald der kræves levering med en speciel lastbil, vil det være for kundens regning.

7 RISIKOOVERGANG
Varen anses for leveret, når den er ankommet til den i ordrebekræftelsen angivne adresse, hvad enten det er muligt at aflæsse varen eller ej.
Risikoen for varen overgår til Kunden, når varen er (forsøgt) leveret på den i ordrebekræftelsen angivne adresse.

8 ANNULLERING ELLER ÆNDRING AF ORDRE
Efter fremsendelse af bekræftelsesmail kan der ikke ske ændring eller annullering af ordren.
Såfremt Sælger trods dette særskilt godkender en annullering eller ændring af ordren, er Kunden pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning som følge af udskudt leveringstidspunkt.

9 RETURVARER
Varer modtages ikke retur.
Såfremt Sælger indgår en særskilt aftale om returnering, skal varen returneres uåbnet i original emballage og i samme stand, som varen blev modtaget. Såfremt varen ikke returneres i samme stand, er Sælger berettiget til at afvise at tage varen retur.
Kunden afholder alle omkostninger til returnering, herunder men ikke begrænset til fragtomkostninger.
Overskudsvarer tages ikke retur.
I det omfang, at der alligevel laves en aftale om returnering, vil der ske et fradrag på minimum 20% af varens salgspris.

10 REKLAMATION OVER FORSINKELSE
Kunden skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Kunden ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering.
Ved væsentlig forsinkelse er Kunden berettiget til at hæve handlen. Sælger kan ikke ifalde ansvar for meromkostninger ved dækningskøb fra tredjemand, medmindre Sælger har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Hvis Kunden hæver købet, kan Kundens erstatning for meromkostninger til dækningskøb ikke overstige 15 % af den samlede købesum for den forsinkede leverance.
Kunden kan ikke hæve som følge af forsinkelse opstået som følge af:
a) Force majeure
b) Forsinkelse, som skyldes Sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
c) Usædvanligt vejrlig, herunder usædvanligt vejrlig på produktionsstedet
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
Side 2 af 2
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Sælger forpligter sig til straks at orientere Kunden, såfremt der måtte opstå forsinkelse og informere Kunden om nyt forventet leveringstidspunkt.
Sælger kan ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab, tabt fortjeneste og/eller andre økonomiske konsekvenstab, uanset om Kunden fastholder eller hæver købet.

11 REKLAMATION OVER MANGLER
Reklamation over mangler skal ske straks ved modtagelse af varen eller uden unødigt ophold.
Reklamation skal ske senest 10 dage efter, Kunden har eller burde have konstateret manglen.
Ved rettidig reklamation over mangler skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers eget valg, hvis afhjælpning eller omlevering er muligt, idet nogle af varerne er et restparti.
Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering – hvis muligt – inden rimelig tid efter, at Kunden har reklameret, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag. Afslaget kan ikke overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde leverance.
Såfremt manglen er væsentlig, kan Kunden ved skriftlig meddelelse ophæve købet for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Hvis Kunden er berettiget til at hæve, har Kunden ret til at få den erlagte købesum retur samt krav på erstatning for direkte tab – dog således at denne erstatning på intet tidspunkt kan overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde levering.
Sælger har intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, medmindre Sælger har handlet forsætligt eller gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Kundens krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse af købet bortfalder, såfremt leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.
Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af manglende vedligeholdelse, forkert eller uhensigtsmæssig brug eller forkert eller uhensigtsmæssig montering af de leverede varer.

12 REKLAMATIONSFRIST
Medmindre der fra producentens side afgives bedre garanti, yder Sælger 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.
Reklamationsretten dækker ikke skader eller slidtage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse, forkert/dårlig udførelse, vold eller uautoriserede indgreb og/eller behandling af varen.

13 PRODUKTINFORMATION
Kunden accepterer, at der kan forekomme forskelle på tykkelse og størrelse samt branding fra produktion til produktion så det er en god ide og bestille nok fliser ved første bestilling da vi ellers ikke kan garantere at den næste ordre er 100% identisk da man ikke kan styre ovnen 100% fra produktion til produktion.


hvis der er tale om outlet-varer, kan Sælger ikke gøres ansvarlig for nuanceforskelle på købte partivarer. det vil dog fremgå på salgsbeskrivelsen om der er tale om outlet varer.
Kunden accepterer, at der kan være et svind på 6-8 % på partivarer.

14 FORCE MAJEURE
I tilfælde af at levering hindres eller forsinkes af begivenheder uden for Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til vejrfænomener, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, er Sælger berettiget til at udskyde leveringen eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Kunden hurtigst muligt.
Kunden er afskåret fra at rette krav af nogen art i tilfælde af forsinkelse eller annullering af ordren, såfremt forsinkelsen eller annulleringen skyldes force majeure.

16 PRODUKTANSVAR
Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar for sådanne skader, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
Sælgers ansvar for produktskader kan ikke overstige Sælgers produktansvarsforsikring.
I tilfælde hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Kunden, skal ansvaret fordeles efter graden af udvist skyld.
I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs for krav, som er mere videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Sælger via Kunden til tredjemand.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17 ALMINDELIG ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag.

18 TVISTER
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved de ordinære domstole, og sagen skal anlægges ved Sælgers værneting ved Retten i sønderborg.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.